วิทยายุทธการพัฒนาผู้จัดการระดับกลาง

นโยบายปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 4 วิทยายุทธการพัฒนาผู้จัดการระดับกลาง


 


 


ดร.จรวยพร ธรณินทร์


วันที่ 8 กันยายน 2551 เวลา 13.30 – 16.30 น.


ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


 


(ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint ที่ด้านล่างค่ะ)