วัดส่งเสริม รร.ในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเคารพสักการะสมเด็จหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืด และสนทนาธรรมกับพระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพระพุทธศาสนา ในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการมีงานทำ ของ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อมาเยือนพื้นที่ใด ก็ให้ความสำคัญกับการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด พร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความต้องการในการจัดการศึกษาด้วย และจากการได้สนทนากับพระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ ทำให้ทราบว่า วัดพระโคะได้อุปถัมภ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปีละกว่า 1 แสนบาท การสร้างอาคารเรียน งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้รายได้ของวัดพะโคะและเงินบริจาคของชาวบ้านตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างประโยชน์อันทรงคุณค่าแก่พื้นที่เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ เจ้าอาวาสวัดพะโคะยังได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มากขึ้น พร้อมบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ เพื่อให้ศาสนาเป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ รักถิ่นกำเนิด และรักโรงเรียน ที่จะสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน ที่โรงเรียนจะมิใช่เพียงสถานที่เรียนที่ต้องมาในตอนเช้าและเดินออกไปในตอนเย็นเท่านั้น รวมทั้งยังมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ด้วย เพราะสามเณรบางรูปแม้จะเรียนจบชั้น ป.6 แล้ว แต่ก็ยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ จึงฝากให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบต่อไปด้วย

“กระทรวงศึกษาธิการกำลังรวบรวมข้อมูลของผู้อุปถัมภ์และสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นรายจังหวัด โดยเฉพาะวัดต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาในชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยสื่อสารให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับรู้ว่า พระพุทธศาสนา วัด ไปจนถึงพระสงฆ์ ได้อุปถัมภ์และสร้างคุณประโยชน์แก่การศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ มาอย่างยาวนานต่อเนื่อง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่เกิดจากการยุบรวมของโรงเรียนวัดพะโคะและโรงเรียนวัดชุมพล เมื่อปี 2539 ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 190 คน และมีว่าที่ ร.อ.วีรฉัตร โสเจยยะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/10/2562