วธ.มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

 

     ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 23 ส.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  มุ่งให้คนรุ่นใหม่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีของท้องถิ่นต่างๆ

     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 17 คน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของเยาวชน  รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบที่คัดเลือกจากทั่วประเทศ 148 คน

     นายวีระ กล่าวว่า โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประ เทศ ถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่ การมอบรางวัลยกย่องครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย   ทั้งยังช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน ที่สำคัญคือขยายผลให้นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้ เยาวชนที่รับรางวัลได้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนภูมิ ภาค 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขต  รวมทั้งหมด 165 คน

ที่มา : http://www.tnamcot.com/view/599cfe04e3f8e4640f2d67b6