วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 15 ล้านบาท

ข่าว ศธ.360 องศา 15 มิถุนายน 2560

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับมอบเงิน จำนวน 15 ล้านบาท จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารราชวัลลภในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการและห้องสมุดวันที่ 15 มิถุนายน 60 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยโดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี

 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประมาณค่าซ่อมแซมไว้จำนวน 320,700,000 บาท(สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 ดำเนินการ ในส่วนโครงสร้างหลังคาวัสดุมุงหลังคาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปรับปรุงส่วนตราราชวัลลภ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงระยะที่ 2 ที่จะต้องดำเนินการในส่วนงานบูรณะตัวอาคาร ตกแต่งภายใน และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร โดยกำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

 

 

ทั้งนี้ในการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ ในระยะที่ 2 ตามแผนยังขาดงบประมาณในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการและห้องสมุด ที่จะใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารราชวัลลภซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15 ล้านบาท มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยช่วยสนับสนุนในส่วนนี้เพื่อน้อมถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับอาคารราชวัลลภ เดิมเป็นพระตำหนักวังจันทรเกษมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเริ่มก่อสร้างรากฐานพระตำหนักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2453 แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้าง พระตำหนักต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2454 รวมทั้งโปรดให้สร้างตึกแถวและอาคารเพิ่มเติมด้านเหนือและด้านตะวันตกตลอดแนวกำแพงวัง แล้วพระราชทานให้วังจันทรเกษมเป็นที่ทำการของกรมมหรสพและกรมปี่พาทย์หลวง และพระราชทานพระตำหนักให้เป็นที่ตั้งสถานพยาบาลสำหรับข้าราชบริพาร ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2480 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้พระราชทานพระตำหนักวังจันทรเกษมแก่กระทรวงธรรมการเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนโดยภายหลังได้ใช้เป็นที่ตั้งของกระทรวงและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา