ลูกเสือ 3 ท่อน

เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดและอำเภอ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกคน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ พร้อมถ่ายทอดสู่วิทยากรและปลูกฝังให้กับเยาวชน เพื่อสร้างคนดีด้วยกระบวนการลูกเสือต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) รุ่นที่ 875 นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำหลักการ แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ ไปปรับปรุงคณะผู้ให้
การฝึกอบรมในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

โดยโครงการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็นชาย 23 คน และหญิง 22 คน จากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงพลับพลาพิธี บ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราว ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ที่สำคัญของค่ายแห่งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาเยือน  เพราะค่ายวชิราวุธเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสำคัญ มีขนาดใหญ่ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือมาอย่างยาวนาน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/10/2562