ลงพื้นที่ จ.ตาก

จังหวัดตาก – รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก (สพป.ตาก) เขต 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ร่วมเดินทางและให้ข้อมูลการตรวจเยี่ยม

ในการตรวจยี่ยมครั้งนี้ รศ.นพ.โศภณ ได้เดินทางไปโรงเรียนต่าง ๆ ใน 3 อำเภอ คือ

  • อำเภอแม่สอด ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

  • อำเภออุ้มผาง ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) และโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ โรงเรียนบ้านกล้อทอ

  • อำเภอแม่ระมาด ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการคมนาคม ตรวจสภาพพื้นที่อาคารเรียน ห้องเรียน บ้านพักครู และเรือนพักนอนของนักเรียนบ้านไกล อีกทั้งติดดามสภาพปัญหาระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งพบว่าบางโรงเรียนในพื้นที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้ามา จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำทดแทน ซึ่งเป็นปัญหาต่อระบบการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดำรงชีวิตอีกด้วย

โอกาสนี้ รศ.นพ.โศภณ ได้ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

Written by ศตายุ วาดพิมาย, นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
Photo Credit ศตายุ วาดพิมาย, นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร