ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)

ภารกิจ รมว.ศธ 13 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2550 แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ทำให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จริงในครั้งนี้ ได้หารือกับนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา และรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ประเมินการก่อสร้างอควาเรียม ทำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีข้อกังวลในหลายเรื่อง เนื่องจากตัวอาคารมีอายุกว่า 10 ปีแล้ว อาทิ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ระบบน้ำ ระบบเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์บางอย่างมีการชำรุดตามกาลเวลา และเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย เป็นต้น หากต้องการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นี้ ให้เป็นอควาเรียมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน กระทรวงศึกษาธิการ​จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมากพอสมควร รวมทั้งต้องเตรียมงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในแต่ละปีด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อมูลทั้งหมด หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอควาเรียม เพื่อพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อ หรือปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ของอควาเรียม ให้เป็นศูนย์การประชุมหรืออาคารพักนอนของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงจุดคุ้มทุนและความคุ้มค่า ในการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
13/7/2563
>