ลงนามความร่วมมือกับไอร์แลนด์

ศึกษาธิการ – พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตสาธารณัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือ และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงศึกษาธิการและทักษะของไอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการและทักษะของไอร์แลนด์ (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Department of Education and Skills of Ireland on Co-operation in the Field of Education) และขอแสดงความยินดีกับสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ จะทำหน้าที่เสมือนเป็นจุดเชื่อมในการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมเพิ่มพูความร่วมมือทางการศึกษาของทั้งสองประเทศให้มีความกว้างขวางขึ้น

นอกจากนี้ การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นในการทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและไอร์แลนด์ มีความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในทุกระดับ

ทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร หน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ การเทียบคุณวุฒิการศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตรศาสตร์เฉพาะทาง เทคโนโลยีการอาหาร และการศึกษาทางไกล เป็นต้น

โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเท และมีส่วนร่วมในการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้มุมมอง ความปรารถนาดี รวมทั้งไมตรีจิต ยังผลให้มีการลงนามในวันนี้

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ปรากฏในบันทึกความเข้าใจฯ ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ กล่าวว่า การก่อตั้งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลและประชาชนชาวไอร์แลนด์ที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกด้าน โดยในปี พ.ศ.2557 มีเหตุการณ์สำคัญที่นับเป็นยุคใหม่ของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐไอร์แลนด์เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินกิจการและการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ชาวไอร์แลนด์มีความภาคภูมิใจ จึงถือเป็นเกียรติที่จะได้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่ชัดเจนขึ้น


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไอร์แลนด์คือ การให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะพัฒนาสังคมไม่เพียงแค่ด้านวัตถุเท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ด้วยเช่นกัน

เชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไอร์แลนด์จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับ และสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างไทยและไอร์แลนด์จะดำเนินต่อไปในอนาคต

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/2/2558