ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง

 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

8,500,000.00

 

ลำดับ  TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/