รูปแบบการสอนภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนา “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้วโมเดล)” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 5อาคารราชนครินทร์ โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษา ได้มองเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายเป็นผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และอาชีวศึกษา

จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เน้นการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนา และภาคบ่ายเป็นการประชุมปฏิบัติการ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการดำเนินการคืบหน้าไปมาก แต่จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารได้มากขึ้น โดยปฏิรูปทุกด้านให้เชื่อมโยงกัน ทั้งเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศได้ดี ซึ่งการปฏิรูปหลักสูตรในขณะนี้ สพฐ.ได้ส่งเสริมให้มีการใช้การทดสอบกลาง และใช้การทดสอบระดับนานาชาติมากขึ้น การทดสอบจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและเน้นการสื่อสารด้วย

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีการพัฒนาไปมาก แต่ก็ยังไม่มีวิชาสนทนา และการสอนที่เน้นไวยากรณ์ แม้ว่าสถานศึกษาบางแห่งจะมีการสอนวิชาสนทนา แต่ก็ไม่มีผล เพราะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป การสอนภาษาต่างประเทศที่ไม่เน้นการฟังและพูดถือเป็นวิธีการสอนที่ผิดจากกระบวนการและระบบการเรียนภาษาของมนุษย์ โดยเฉพาะการเน้นไวยากรณ์ การวิเคราะห์และการจับกฎเกณฑ์ภาษา ที่นับได้ว่าเป็นการทำลายความสามารถในการเรียนภาษา ทั้งนี้ การเรียนภาษาต่างประเทศ จะต้องสอดคล้องกับการเรียนภาษาของมนุษย์ คือ เรียนการฟังและพูดก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ใช้ในการสื่อสาร และเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้ชัดเจน นำสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น หัวใจสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผล จะต้องเรียนเข้มข้น เรียนตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามลำดับ และต้องมีวิชาสนทนา ซึ่งกำหนดจำนวนผู้เรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน

การเรียนการสอนภาษาจีนก็เช่นกัน  แม้ว่าผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยจะมีจำนวนมากกว่า 8.5 แสนคน แต่มีผู้เรียนได้ผลเพียง แสนกว่าคนเท่านั้น เพราะมีการกำหนดให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเรียนภาษาจีน เรียนครั้งละ ชั่วโมง และสอนไม่เป็นไปตามกระบวนการ หากต้องการให้ผู้เรียนเรียนได้ผล ต้องเรียนตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการสอนวิชาสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่มีการบังคับเรียน ให้สอนเฉพาะผู้ที่สมัครใจเรียนเท่านั้น หากมีนักเรียนที่ไม่ต้องการเรียนภาษาจีน ก็ต้องจัดหาวิชาเลือกมารองรับ

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการลดจำนวนผู้เรียนภาษาจีน ปรับการเรียนการสอน หลักสูตร ตำรา และสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง ศธ.ได้มีการหารือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ในประเด็นดังกล่าวแล้ว การลงทุนในการสอนภาษาต่างประเทศต้องเน้นที่เรียนอย่างเข้มข้น เรียนให้ได้ผลจริงจัง ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นาน

ที่กล่าวมาเป็นแนวความคิดที่ต่อยอดออกมาจากประกาศการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของ ศธ. ส่วนในทางปฏิบัติก็ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก แต่เชื่อว่าหากมีการดำเนินการ มีการปรับวิธีคิดอย่างจริงจัง และปรับสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศไทย ก็จะสามารถทำได้ จึงขอฝากให้วิทยากร อาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติและผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นผลต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/5/2557