รูปแบบการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ รองรับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and valuation System of National Strategy and Country Reform; eMENSCR)