ราษฎร์-รัฐอุปถัมภ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน “ราษฎร์ รัฐอุปถัมภ์ 2555” ของโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

รมว.ศธ.กล่าวถึงโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา หรือชื่อเดิมคือ โรงเรียนหนานเฉียวเสี่ยวเสเสี้ยว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 นับจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมา 66 ปีแล้ว แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่สำคัญคือได้รับการสนับสนุน ดูแลจากสมาคมสงเคราะห์การกุศล และประชาคมในพื้นที่ การมีอาคารเรียนหลังใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา และความเจริญเติบโตของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและลูกหลาน เยาวชนต่อไป

เมื่อมีอาคารหลังใหม่แล้ว สิ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลก็คือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดเป็นเรื่องที่จะต้องทุ่มเทอย่างมาก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมานาน มีชื่อเดิมเป็นภาษาจีน ความหมายคือเป็นโรงเรียนจีน หากการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาภาษาจีนทำให้มีคุณภาพได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วย ในการนี้ ขออวยพรให้โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยาประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาที่ดีต่อไป

โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศล ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายประดิษฐ์ ลิมปวัฒนศิริ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 414 คน และครู 22 คน แต่เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน จึงได้มีการหารือเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาขึ้น โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 6,350,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

19/1/2557