รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง