รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบฯ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบฯ

กรณีกฎหมายที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการและมีผลใช้บังคับก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ 04/03/2020

กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และกรณีไม่มีผู้รักษาตามกฎหมาย และกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการร่วม เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ และกรณีไม่มีผู้รักษาตามกฎหมาย และกรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการร่วม เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ 04/03/2020
Top