รายงานผลการศึกษากลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เชิงบูรณาการ ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ : รองรับการยกระดับ การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐”