รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 58)

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

(รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 58)

กระทรวงศึกษาธิการ   รอบ  7  เดือน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609
โทรสาร. 0 2628 6390 ต่อ 1600