รายงานผลการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี (12 ก.ย. 57 – 12 ก.ย. 58)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


(รอบ 12 ก.ย. 57 – 12 ก.ย. 58)


ผลงานรัฐบาลครบรอบ 1 ปี


กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609
โทรสาร. 0 2628 6390 ต่อ 1600