รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ๙ เดือน (ฉบับสมบูรณ์)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ๙ เดือน
 (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
กระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับสมบูรณ์)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609
โทรสาร. 0 2628 6390 ต่อ 1600