รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ กตน 15 ตุลาคม 2564