รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 16 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 59)

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


(รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 59) กระทรวงศึกษาธิการ

รอบ 16 เดือน

*****************************************

(Download เอกสารทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609