รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 13 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ต.ค. 58)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รอบ 13 เดือน

(ก.ย. 57 – 31 ต.ค. 58)

กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609
โทรสาร. 0 2628 6390 ต่อ 1600