รายงานความก้าวหน้า

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รมว.ศธ.แถลงข่าวภายหลังการหารือว่า ศธ.ได้รายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

● ความก้าวหน้าการดำเนินงานนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน

ศธ.ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 และปี 2557 ที่จะสามารถส่งเครื่องแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งได้รายงานถึงการพัฒนาเนื้อหา (Content) การวางระบบเพื่อดูแลมาตรฐานและการพัฒนาเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้น และการเตรียมประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบแท็บเล็ตในปีงบประมาณ 2557 แล้วเสร็จ ให้ ศธ.ประชุมหารือเพื่อวางแผนสำหรับการจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ 2558 ทันที โดยนำสรุปบทเรียนจากการดำเนินนโยบายแท็บเล็ต ทั้งผลดี ผลเสีย สภาพการณ์ เทคนิค และเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ตลอดจนการจัดการที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ตพิจารณาสำหรับจัดซื้อแท็บเล็ตในปีต่อไป เนื่องจากได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว การจัดการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ประกอบกับแท็บเล็ตบางส่วนกำลังจะหมดอายุ นอกจากนี้ขอให้พิจารณาถึงโอกาสในการผลิตเครื่องแท็บเล็ตของไทยด้วย

● กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ศธ.ได้นำเสนอตัวเลขในส่วนของเป้าหมายผู้กู้รายใหม่และวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ ศธ.ดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีหรือมีปัญหาหรือบกพร่อง สาเหตุ/เงื่อนไขที่นักเรียนกู้แล้วไม่ชำระคืน หรือหลักเกณฑ์ที่ดีในการควบคุมทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ศธ. หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และ กยศ. เพื่อวางมาตรการและวิธีการที่จะรองรับการกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับทั้งจำนวนผู้กู้รายใหม่และวงเงินงบประมาณที่จะใช้ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลางเพิ่มเติมต่อไป

● ความก้าวหน้าการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งตนได้มอบให้ สอศ.สรุปจำนวนงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์โดยเร็ว เพื่อเสนอขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน เป็นนโยบายของ ศธ.ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจมาเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ตลอดจนการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคเอกชนและประเทศต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และเห็นด้วยกับการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนอาชีวะต่อสามัญ ตลอดจนเห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าในการเตรียมการของ ศธ.ที่จะรับมือกับจำนวนผู้เรียนอาชีวะที่เพิ่มขึ้น

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/5/2557