รายการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร)


 


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.