ราชภัฏโคราชรับน้องสร้างสรรค์นิมนต์พระเทศน์

 

     ราชภัฏโคราช รับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม นิมนต์พระเทศน์ชำระจิตใจเพิ่มกำไรชีวิต  ขณะที่ อธิการบดี “มจร” แนะแนวทางการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จด้วยหลักพละ 5

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 36.06.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้นิมนต์พระมหาประเสริฐ ถาวโร  พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม  ประจำปี 2560 เพื่อเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าเข้ามาใช้ในระดับอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นผู้คอยดูแลกิจกรรมดังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1

     กิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ไหว้พระ รับศีล และฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาประเสริฐ ถาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ ซึ่งเป็นผู้ทำพิธีและให้คำสอน พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือว่าได้เป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะมักจะมีภาพหรือข่าวไปในแง่ที่ไม่ดีออกสื่อในช่วงรับน้องใหม่ในช่วงนี้

     ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ในการนี้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดี มจร   เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้บรรยายพิเศษถึงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต 4 ด้านที่สอดคล้องกับองค์การยูเนสโกคือ เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อทำได้ให้เกิดทักษะ เน้นที่สุดคือเรียนเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่ต่างชาติพันธุ์ต่างความเชื่อและในสังคมยุคดิจิทอล และเรียนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมกับแนะแนวทางในการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามสายที่ตัวเองชอบโดยใช้ความเพียร มีสติ สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐาน

รับชมคลิปพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด้านล่าง

https://www.facebook.com/itmcu/videos/1417857064917714/

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/85788