ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒รายละเอียดเพิ่มเติม


นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติม     Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร