ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี

ภารกิจ รมว.ศธ 23 มีนาคม 2564
ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้
1) ให้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) นายสินิตย์ เลิศไกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
4) นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประวัติรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง
เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2515
คู่สมรส นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
การศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การลงทุน จาก Western Illinois University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จาก Western Illinois University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/3/2564
>