รางวัล O-Net

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จำนวน 863 โรงเรียนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ห้องปรินซ์บอลรูม

รมว.ศธ.กล่าวว่า นโยบายการปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งการดำเนินงานในส่วนนี้จะทำเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งคงไม่ประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องดำเนินการในภาพรวมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาคุณภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนจะต้องสามารถจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หากดำเนินการได้เช่นนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน จนทำให้นักเรียนและโรงเรียนได้รางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งขอให้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับรางวัลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั่วประเทศจำนวน 863 โรงเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา

ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งประกอบด้วยรางวัล 3 ประเภท คือ

รางวัลเหรียญทอง คะแนนเฉลี่ยรวม 70 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 8 รางวัล
– รางวัลเหรียญเงิน คะแนนเฉลี่ยรวม 60-69 คะแนน ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 131 รางวัล ระดับชั้น ม.3 จำนวน 8 รางวัล
– รางวัลเหรียญทองแดง คะแนนเฉลี่ยรวม 50-59 คะแนน ได้แก่ ระดับชั้น ป.6 จำนวน 631 รางวัล ระดับชั้น ม.3 จำนวน 74 รางวัล และระดับชั้น ม.6 จำนวน 11 รางวัล

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/12/2556