รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ข่าว ศธ.360 องศา 16 กันยายน 2557

                 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน  พิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดยที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award Foundation) ทรงรับเชิญพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๔ คน และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน ๒๑ คน                 มีหน้าที่วางแผนการจัดการประชุม เสนอข้อคิดเห็น และพิจารณาดำเนินจัดพิธีเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและจัดประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>