รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์“วันครู” ประจำปี 2561

ท้อแต่ไม่ถอย 

          รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู
          การประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2561
          ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา”
          ผลงานโดย : ทีมราหูฟิล์ม 
                         1. นายณรงค์  เสประโคน
                         2. นายโสภา  เที่ยงเดช
                         3. นายมนตรี  วศินปิยมงคล

          แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

                         บางครั้งชีวิตของครูก็มีท้อแท้ สิ้นหวัง แต่ด้วยหัวใจของความเป็นครู ทำให้ลุกขึ้นสู้เพื่ออนาคตของชาติ

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=RBBHhZNRgt4&list=PLDNe5TDdT82rV29e-1CSWP6bXHyqUsapi&index=1