ราคากลางพิมพ์แผ่นพับและหนังสือ


 


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.