ราคากลางจัดจ้างทำหมวกโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557

ราคากลางจัดจ้างทำหมวกโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.