รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์

               ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพิมพ์และงานธุรการอื่นๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

     1.1 เพศชายหรือหญิง เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย

     1.2 วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.6

     1.3 มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word – Excel) พอได้

2. กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

     3.1 รูปขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.3 ใบแสดงผลการเรียน

     3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. กำหนดวันคัดเลือก (โดยทดสอบภาคการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์) วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3

5. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 และมารายงานตัวภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2628 6409

6. Download ใบสมัครได้ที่ด้านล่าง

—————————————————

แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร