รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ.

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สมศ.
          ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงาคุณวุฒิ จำนวน ๑ ตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
          ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาสามารถดาวน์โหลด (DOWN LOAD) ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ๒๔ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ ต่อ๑๒๐, ๑๑๐ กลุ่มงานอำนวยการ โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๔-๖
          โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
          หากมีข้อสงสัยหรือต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onesqa.or.th

          –มติชน ฉบับวันที่ 9 ต.ค. 2553 (กรอบบ่าย)–