รับสมัครคัดเลือกรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สสส.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)