รับมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

         วันนี้ (18 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป. นราธิวาส เขต 2) เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนที่ผ่านการต่ออายุตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 45 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการคงสภาพของการเป็นโรงเรียน “คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ความดี และศักดิ์ศรีโรงเรียนรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

          สำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ความกระตือรือร้น ฝึกการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในเด็กปฐมวัย ให้มีทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนาตามลำดับต่อไป

          ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ผ่านการประเมินและเข้ารับตราพระราชทานครบ 100 เปอร์เซ็น และในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ดังนี้ มอบป้ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำนวน 45 โรงเรียน , มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกโรงเรียนที่จัดทำคลิปวีดีโอการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระจริยวัต สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน , มอบเกียรติบัตรผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 14 โรงเรียน , มอบเกียรติบัตรคณะการนิเทศจิตอาสา การจัดการเรียนรู้ Active Learning , มอบเกียรติบัติโรงเรียนที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practive) เนื่องในงานตลาดนัดอาชีพ และการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning , มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 , มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพบ. ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว , มอบเกียรติบัตรการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ , รางวัลครูดี ศรี สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมนี้ได้นำนโยบายจากการประชุมผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบด้วย

 

 

 

ที่มา  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์