รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

india 13 12 2562


           เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ H.E. Mrs. Suchitra Durai (นางสุจิตรา ทุไร) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


india1 13 12 2562


           เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวว่า ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์อันดีในฐานะมิตรประเทศ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำประเทศและรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอโดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างมีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งเอกอัครราชทูต ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะให้เกียรติเดินทางเยือนประเทศอินเดียในโอกาสต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น


           สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินเดียนั้น มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลอินเดียได้มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ปีละกว่า 100 ทุน และในปี 2563 นี้ รัฐบาลอินเดียได้มอบทุนในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ประชาชนในภูมิภาคเอเซียน กว่า 1,000 ทุน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ เภสัชศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น


india2 13 12 2562


          ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ฯ สำหรับมิตรไมตรีผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาที่ทางอินเดียได้มอบให้กับไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะรับครูผู้สอนชาวอินเดียที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาปฏิบัติการสอนในประเทศ รวมถึงถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติงานร่วมกันครูผู้สอนชาวไทย และการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วย
สานสัมพันธ์ที่ดีในประดับประชาชนได้ดีขึ้น โดยประเทศอินเดียมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการเกษตร และเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนไทยและครูผู้สอนชาวไทยที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าว


          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเอกอัครราชทูต ฯ มีความยินดีที่ทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือในระดับทวิภาคีโดยผ่านการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-อินเดีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Joint Working Group on Education) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ในเดือน มกราคม 2563


************************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

9 ธันวาคม 2562