รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

bhutan 25 10 2562


          เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและเข้าหารือกับ Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยและคณะ โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


          เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า ไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ โดยประชาชนของทั้งสองประเทศต่างมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองราชวงศ์ ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์พิเศษและเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธระหว่างสองประเทศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้เชิญเข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย


bhutan1 25 10 2562


          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ได้กล่าวว่า ภูฏานให้ความสำคัญด้านการศึกษาของประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศภูฏานนั้น รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวภูฏาน ซึ่งเด็กทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ


          ในการหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูต ฯ มีโอกาสและช่องทางในการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาโดยครูผู้สอนชาวภูฏาน และโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเยาวชนไทยและภูฏาน เป็นต้น


bhutan2 25 10 2562


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบโครงการแลกเปลี่ยนว่า ไม่ควรจำกัดเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ควรพิจารณาการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย เนื่องจากวิธีการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การทูตระดับประชาชน โดยครูไทยและครูภูฏานสามารถแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ ซึ่งเอกอัครราชทูต ฯ ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศภูฏาน และกระทรวงศึกษาธิการของไทย พร้อมทั้งแจ้งว่า ภูฏานให้ความสนใจในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเป็นพิเศษ โดยมองประเทศไทยเป็นต้นแบบและต้องการความช่วยเหลือจากไทยในการยกระดับมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากไทยมีประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและมีสาขาวิชาเฉพาะทางที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาของภูฏานนั้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ และในอนาคตหน่วยงานดังกล่าวอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของภูฏานต่อไป


***************************************************


เครดิตภาพ: สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 ตุลาคม 2562