รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ ประเทศภูฎานเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหาร ศธ.

ข่าว ศธ.360 องศา 30 มกราคม 2558

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘:นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ นายนีมา ซังเกย์ เซนโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฎานพร้อมคณะ เข้าเยี่ยม คาราวะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ  ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฎาน ที่มีการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความร่วมมือในระดับอาชีวศึกษา มีโครงการส่งอาสาสมัครครูภูฎานมาสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน ๔๑ แห่ง ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๘ คน รวมถึงโครงการต่างๆ ซึ่งทั้งสองประเทศเห็นควรให้ขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดไป

******************************************

                    ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>