รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ

N korea 18 10 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายคิม เช พง (H.E. Mr. KimJe Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา


N korea1 18 10 2562


เอกอัครราชทูตประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการริเริ่มการดำเนินร่วมมือด้านการศึกษากับไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยในเบื้องต้น ฝ่ายเกาหลีเหนือเสนอที่จะจัดการแลกเปลี่ยนการเยือนคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับกระทรวง และมีความประสงค์จะจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือที่สอนภาษาไทยอยู่ที่เกาหลีเหนือ เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมภาษาไทยเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาของไทย รวมถึง การขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือ การจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือเข้ามาสอนภาษาเกาหลีในไทย การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และตำราเรียน ตลอดจนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษาร่วมกัน เป็นต้น


N korea2 18 10 2562


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตของฝ่ายเกาหลีเหนือที่ได้ดำเนินความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาเป็นเวลานาน สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจและพร้อมที่จะศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมที่จะขยายความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีเหนือให้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากการทำความรู้จัก ความเข้าใจในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และบริบทของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินความร่วมมือ โดยอาจเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาและแนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการผลักดันให้นักศึกษาไทยสนใจไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือให้มากขึ้นในอนาคตอีกด้วย


********************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2562