ระเบียบ/ประกาศ การศึกษาเอกชน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ๓ ฉบับ คือ ระเบียบรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงิน และประกาศหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมในระบบ 


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 

 
   
   
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


หลักเกณฑ์ฯ การยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 

 
   
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร