ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กรกฎาคม 2557

 

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างมีระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า หลายเรื่องที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 เป็น พ.ร.บ.ที่ดีมองเห็นถึงอนาคตไว้ทุกด้าน แต่มีบางเรื่องที่ไม่ยังสามารถดำเนินการได้ นอกจากนั้นในเรื่องของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต้องนำมาดูรายละเอียดในแต่ละหมวด ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์และดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  โดยต้องศึกษาวิเคราะห์รวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดกฎหมายต้องเป็นกลไกสนับสนุนทางการศึกษา ไม่ควรเป็นตัวนำ จึงไม่ควรเอากฎหมายมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนำเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษา และ คสช.ต่อไป

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>