รองเลขาธิการ กพฐ. มอบเกีตรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)


          วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกีตรติบัตร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค “ภาคกลาง”          โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร          นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงบูรณาการความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564


          โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.) ได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต


          ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)          โดยในการนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จํานวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตาม (โครงการโรงเรียนสุจริต) สู่สาธารณชน และคัดเลือกผลการดําเนินงานที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนสุจริต ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร่วมถึงเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ นําไป ปรับใช้ ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป          “สพฐ. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างคนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” รวมถึงนำความรู้ที่ได้ ร่วมกันสร้างโรงเรียนสุจริต เพื่อนำไปสู่สังคมที่สุจริตต่อไป” นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว


          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นจุดที่ 3 “ภาคกลาง” ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันฯ กิจกรรม ในโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย1. กิจกรรมสร้างสํานึกพลเมือง (Project Citizen Showcase) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น


          ระดับประถมศึกษา
     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โครงการ ส่งเสริมกินผักผลไม้ และออกกำลังกาย
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 โครงการ ภาคี 5 ฝ่าย ประสานใจ ปลอดขยะ
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โครงการ ถังหมัก…รักษ์โลก
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 โครงการ แก้ปัญหาการจราจร และโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 โครงการ ปัญหาลูกน้ำยุงลายในชุมชนบางบ่อ
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สังกัด สพป.ชัยนาท โครงการ ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่พอขอใหม่


          และระดับมัธยมศึกษา
     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัด สพม. เขต 3 โครงการ จราจร(ติดขัด) ขจัดได้ด้วยเรือ
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 โครงการ ถุงพลาสติกคือปัญหา ถุงผ้าคือทางออก
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” สังกัด สพม. เขต 10 โครงการ วิเศษร่วมใจ ต้านภัยอุบัติเหตุ
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 โครงการ สร้างโอกาสและความหวังเสริมพลังคนพิการมีอาขีพ มีงานทำ และโรงเรียนบ้านพระเพลิง สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 โครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนปทุมวิไล สังกัด สพม. เขต 4 โครงการ ลูกปทุมวิไลพร้อมใจ แก้ไขปัญหาขยะ2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น


          ระดับประถมศึกษา
     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ผลิตภัณฑ์ โดนัทจิ๋ว
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สังกัด สพป.ระยอง เขต 2 ผลิตภัณฑ์ สปาชาวเล
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดจำปา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลิตภัณฑ์ เห็ดสวรรค์สามรส
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) สังกัด สพป.สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ GIVE FOR YOU และโรงเรียนวัดโคกทอง สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลิตภัณฑ์ น้ำสมุนไพรชาดอกโสน
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกมะม่วงหาวมะนาวโห่


          และระดับมัธยมศึกษา
     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สังกัด สพม. เขต 10 ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสนามชัยเขต สังกัด สพม. เขต 6 ผลิตภัณฑ์ สร้างการดีด้วยขยะรีไซเคิล
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร สังกัด สพม. เขต 18 ผลิตภัณฑ์ เกษตรฟาร์ม
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี สังกัด สพม. เขต 7 ผลิตภัณฑ์ ทำดี bakery by romkao และโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม สังกัด สพม. เขต 17 ผลิตภัณฑ์ ปังป่ะ
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สังกัด สพม. เขต 10 ผลิตภัณฑ์ ทองม้วนสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูผู้สอน โดยคัดเลือกตัวแทนครูจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น


     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสายฝน ประดับแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) สังกัด สพป.นครนายก ชื่อผลงาน ชุมชนบ้านวังไทรหัวใจสุจริต ด้วยชีวิตที่พอเพียง
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกชพร ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน คนดีมีคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสันธณีย์ เนียมเพราะ โรงเรียนวัดรางบัวทอง สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน ออมได้ ใช้เป็น
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกสุจริตของนักเรียนด้วยหลักไตรสิกขาโรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) และนายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนคงคาราม สังกัด สพม. เขต 10 ชื่อผลงาน สร้างสุจริตชน คนรุ่นใหม่
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ นางสาวกชพร ช่วยพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 ชื่อผลงาน คนดีมีคุณธรรมนำสู่โรงเรียนสุจริต4. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร โดยคัดเลือกตัวแทนผู้บริหารจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น


     – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาวดี อึ้งพาณิชย์ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สู่โรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการ
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเตือนใจ รักษาพงศ์ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชื่อผลงาน ศล.สร้างคนดี ด้วยกระบวนการ”ร่วมคิด พาทำ นำมาประเมิน ส่งเสริมคนดี”
     – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา โรงเรียนบ้านทับใต้ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชื่อผลงาน การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตโดยใช้ THAPTAI MODEL
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางนิภาพร ม่วงกูล โรงเรียนวัดเสาธงนอก สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชื่อผลงาน การบริหารโรงเรียนสุจริตสู่ความสำเร็จด้วย “5 Together Model” และนายกมล เสาวภาคสุข โรงเรียนบ้านน้ำพุ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชื่อผลงาน ขับเคลื่อนสุจริต ด้วยวิธีคิดแบบ “NAMPHU” (NAMPHU Model)
     – และรางวัลขวัญใจฯ ได้แก่ นายชานนท์ เจริญธรรมดี โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ชื่อผลงาน สร้างสรรค์สุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง          รวมถึง การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online สูงสุดในแต่ละภูมิภาค สำหรับภูมิภาคนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สูงสุด คือ สพป. สระแก้ว เขต 1 และนิทรรศการแสดงการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ห้องเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) จํานวน 6 รูปแบบ ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ตัวแทนของภูมิภาค ๆ ละ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สังกัด สพป. กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สังกัด สพม. เขต 1
ที่มา : สพฐ.