รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
– คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านพีระ รัตนวิจิตร)
– คำสั่งมอบหมายรองปลัดทำหน้าที่หัวหน้า ศปท.ศธ. (ท่านดุริยา อมตวิวัฒน์)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 2561
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2560
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2561
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA 2562
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (เพิ่มเติม)
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน 3 คณะ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 2562

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
– คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
– คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม