รร.ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทรงเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รมว.ศธ.กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงน้อมนำพระปณิธาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ในรูปแบบการจัดสานสายใยรักแห่งครอบครัว ทั้งโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสู่สายใยรักแห่งครอบครัว ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่มฯ จึงได้จัดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา

ในการนี้ ขอประทานพระอนุญาตกราบทูลเบิก นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเบิกผู้บริหารโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะอาจารย์ คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ จำนวน 80 ราย เข้ารับประทานเข็มที่ระลึก, กราบทูลเชิญเสด็จเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2556 และทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนตามโครงการสืบสานงานพระราชดำริและพระดำริ, นิทรรศการครบ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ธรรมราชา”, การแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงเกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ สืบไป

ทั้งนี้ นิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามโครงการสืบสานงานพระราชดำริและพระดำริ ประกอบด้วย

1. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
2. โครงการพระราชทานธนาคารขยะรีไซเคิลสายใยรักแห่งครอบครัว
3. เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
4. โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
5. โครงการหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (
Stop teen mom)
6. โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
7. หนูน้อยเจ้าเวหา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/2/2557