"รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์" คว้ารางวัลสิ่งแวดล้อมโลก


          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน 10th WEEC 2019 : 10th World Environmental Education Congress : งานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. ซึ่งนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เข้าถวายรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน้าพระพักตร์ จากการส่งโครงงานเข้าประกวด ในหัวข้อ The King’s Philosophy Solving  Local Environmental Problems Contest โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1st Winner of The King’s Philosophy SolvingLocal          ทั้งนี้ ได้นำเสนอในชื่อผลงาน “การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำมูล ในฤดูร้อน และฤดูฝน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา” ได้เข้ารับโล่รางวัลจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล โดยจัดขึ้นในเอเชียเป็นครั้งแรก          สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงจีรนันท์ ตาบุดดา 2.เด็กหญิงณัฐชนุตร์ ลานุ้ย 3.เด็กหญิงธัญทิพ สะอาดเอียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กำกับดูแลโดยครูที่ปรึกษา นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพื้นที่นำเสนอผลงานในงานประชุมสิ่งแวดล้อมโลกที่มา : สยามรัฐ