รมว.ศธ.เยือนจีน

ภารกิจ รมว.ศธ.ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันแรก 23 เมษายน 2557 : พบนักศึกษาที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
สาธารณรัฐประชาชนจีน – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รศ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธงชัย ชิวปรีชา ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการในคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนเพื่อยกระดับการทดสอบ PISA  เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2557
ภายหลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเย็นวันที่ 23 เมษายน 2557 รมว.ศธ.และคณะ เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น และพบปะกับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มาศึกษาต่อที่จีน ที่ภัตตาคารอาหารไทย Lotus Thai ที่ชั้น 5 อาคาร LG Twins
รมว.ศธ. กล่าวว่า เมื่อปี 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยมีนักเรียนที่มีฐานะยากจนเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะที่จีนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง 4 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 247 คน แยกเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 97 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 99 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 48 คน และรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คน ขณะนี้มีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่จีนจำนวน 64 คน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
สาขาที่นักศึกษาไทยเลือกเรียนที่จีน อันดับ 1 คือ สาขาบริหารจัดการ (เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ต่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 59 คน รองลงมาคือสาขาศิลปศาสตร์ 53 คน, พาณิชยกรรม 44 คน, วิทยาศาสตร์ 42 คน, สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง (แพทย์ พยาบาล กฎหมาย เภสัช ฯลฯ) 37 คน, สาขาความคิดสร้างสรรค์ (การออกแบบ สถาปัตยกรรม ฯลฯ) 6 คน, วิศวกรรม 5 คน และเกษตรกรรม 1 คน
จากการพูดคุย นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนจากรัฐบาลต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยได้รับทุนเดือนละ 1,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยในอัตราเดือนละประมาณ 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท)
 
 
ทั้งนี้ รมว.ศธ.กล่าวให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และหวังว่าจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนที่สนุกสนาน เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การเรียนภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ยิ่งต้องมีความพยายามในการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก อย่าหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะใช้ภาษา เพราะภาษาต่างประเทศจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
23/4/2557