“รมว.ตรีนุช” เปิด “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ทปษ.รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ลก.รมว.ศธ. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผช.ลก.รมว.ศธ. และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผช.ลก.รมว.ศธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 245 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศธ. กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” มีใจความว่า
ข้าพระพุทธเจ้า นางาสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพัน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของเด็กไทย และของประเทศชาติสืบไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา โดยเฉพาะทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กไทยที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ทางด้านการพึ่งพา มีความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทางปัญญา รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของปวงข้าพระพุทธเจ้าทุกคน และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จักตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 จำนวน 35 โรงเรียน และระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จำนวน 67 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 102 โรงเรียน โดยได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13-22 กันยายน 2564 และระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​ สถาพร ถาวรสุข ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
13/10/2564