รมว.ตรีนุช สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่สระแก้ว ชื่นชม “ครู รร.บ้านหนองแก” นำเทคนิค Phonic ดันคะแนนโอเน็ตขึ้นแท่นสูงสุดระดับจังหวัด 5 ปีซ้อน

“รมว.ตรีนุช”  สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่สระแก้ว ชื่นชม “ครู รร.บ้านหนองแก” นำเทคนิค Phonic ดันคะแนนโอเน็ตขึ้นแท่นสูงสุดระดับจังหวัด 5 ปีซ้อน

 width=

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยไม่บอกล่วงหน้า เพื่อติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ โรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจมาติดตามการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่จะช่วยดูแลและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่จะยึดโยงกับประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นอกจากนี้ จากการตรวจเยี่ยมและการรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนแห่งนี้มีจุดเด่นด้านการนำรูปแบบการเรียน “Phonic” และนวัตกรรม “คำศัพท์สีภาษาอังกฤษ colors” มาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษ ที่อาศัยการสะกดคำภาษาอังกฤษคล้ายภาษาไทย โดยใช้สีและสัญลักษณ์ตัวเลขมาช่วยแยกประเภทตัวอักษรที่เป็นสระ พร้อมทั้งใช้ภาพสื่อความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ จะทำให้นักเรียนอ่าน-เขียน-แปล ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำบัญชีพื้นฐานกว่า 1,200 คำ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมีเวลามากพอที่นักเรียนจะได้พัฒนา Grammar-Tense-Conversation ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้เป็นเวลา 5-6 ปี ช่วยให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศทุกชั้นเรียน อาทิ ผลการสอบโอเน็ต ได้คะแนนสูงสุดใน จ.สระแก้ว 5 ปีซ้อน (2559 – 2563) และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกือบ 2 เท่า ทำให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรมด้านการสอนเป็นเลิศ และมีนักการศึกษาและผู้บริหารจากสถานศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ผลักดันให้ครูได้ทำหน้าที่สอน คิดค้น และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราเป็นสำคัญ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/12/2564