“รมว.ตรีนุช” ลงนามความร่วมมือกับ ออท.ฟินแลนด์ แลกเปลี่ยนการพัฒนาครูให้เท่าทันต่อบริบทโลก

“รมว.ตรีนุช” ลงนามความร่วมมือกับ ออท.ฟินแลนด์ แลกเปลี่ยนการพัฒนาครูให้เท่าทันต่อบริบทโลก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jyri Jarviaho (ยูริ ยาวีร์ยาโฮ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารสาธารณรัฐฟินแลนด์ และกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาฯ ว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ซี่งไทยและฟินแลนด์ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันมาหลายปี จนนำมาสู่การลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกัน โดยมีประเด็นสำคัญที่จะพัฒนาร่วมกันก็คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาการรู้หนังสือ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต การศึกษาสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม พลศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาทักษะวิชาชีพและการทำงาน การประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ หารือถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างกันและการสนับสนุนทุนการศึกษา

“ทางไทยและฟินแลนด์จะได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของหลักสูตรครู โดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซี่งมีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ที่เป็นสถาบันผลิตครูของประเทศ เพื่อดำเนินการพิจารณานำข้อดี จุดเด่นของหลักสูตรของฟินแลนด์มาปรับให้เข้ากับบริบทของการศึกษาและครูไทย โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย ซึ่งฟินแลนด์มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการอาชีวศึกษา ในเรื่องของการ Upskill Reskill ด้านอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อให้ได้ครูที่เท่าทันต่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเป็นระบบ” รมว.ศธ.กล่าว

ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/2/2565