รมว.ตรีนุช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครอบครัวครูจูหลิง 2.7 ลบ.พร้อมมอบให้กับครู-บุคลากรฯ ผู้เสียชีวิตจากเหตุในภาคใต้ กว่า 34 ล้านบาท

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม

 width=
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายครูจูหลิง ปงกันมูล เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ความไม่สงบได้สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินให้กับทุกกลุ่มอาชีพ “อาชีพครู” เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว โดยในระหว่างปี 2547 ถึง 2556 มีครูถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 ราย หนึ่งในนั้น คือ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ครูสอนวิชาศิลปะ ทีโรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ จังหวัดนราธิวาส

จากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาข้างต้น ส่งผลให้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ ด้วย

พร้อมกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ดำเนินการติดตาม เร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตมาโดยตลอด โดยได้นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และสำนักงบประมาณขอจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต่อมา กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาท

โดยวันนี้ ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่บิดามารดาของครูจูหลิง ปงกันมูล จำนวน 2,742,000 บาท และจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต อีก 13 ราย จำนวน 34,440,000 บาท ภายในเดือนตุลาคม 2564

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย จนทำให้การเตรียมการเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอชื่นชมทุกหน่วยที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
18/10/2564